Dariusz Szwed odpowiada kampanii „TIRy na tory”

wpis w: Aktualności | 0

Dariusz Szwed odpowiada kampanii „TIRy na tory”

1. Czy zamierzają Państwo podjąć działania na rzecz ograniczenia obciążenia dróg transportem towarów na duże odległości?

Tak, opowiadamy się za przeniesieniem transportu ciężarowego z dróg na tory. Stanie się to impulsem rozwojowym dla polskiej kolei, a także wpłynie na poprawę jakości polskich dróg i warunków poruszania się po nich. Szczególnie ważne może to być dla małych miejscowości, leżących na trasach biegnących równolegle do głównych szlaków transportowych.

2. Jeżeli tak, jakie będą to działania?

Wprowadzimy corocznie waloryzowane opłaty za tranzyt ciężarówkami powyżej dwóch osi za pomocą winiet – koszt minimalny dla pojazdów użytkowanych w granicach województwa oraz znacznie wyższy w przypadku przewozów od granicy do granicy. W ten sposób lokalne samorządy uzyskają oszczędności na corocznych remontach dróg niszczonych przez tiry. Docelowo chcemy skierować transport towarów na tory kolejowe, co – poza wspomnianymi w poprzednim pytaniu zaletami – będzie impulsem do zmiany proporcji inwestycji w transport samochodowy i kolejowy z dzisiejszych 85:15 do sugerowanego przez Unię Europejską 60:40.

3. Jakie efekty chcieliby Państwo osiągnąć wyżej wymienionymi działaniami do końca najbliższej kadencji?

Wzrost udziału przewozów towarów koleją, zwiększenie zainteresowania partycypacją finansowym firm dostarczających ładunki na duże odległości w budowie stacji przeładunkowych, rozwój intermodalnego transportu towarowego.

4. Unia Europejska zaleca, aby środki na transport drogowy i kolejowy dzielić w stosunku 40/60 (40% na kolej, 60% na drogi).  W ciągu ostatnich lat w budżecie krajowym na kolej przypadało zwykle mniej niż 20% środków. Jaki powinien być według Państwa podział tych środków budżecie Polski?
a) zgodny z zalecanym przez UE
b) mniej na transport drogowy, więcej na kolejowy niż w tym zaleceniu
c) mniej na transport kolejowy, więcej na transport drogowy niż w tym zaleceniu

Kolej w ostatnim dwudziestoleciu otrzymywała coraz niższe finansowanie z budżetu. Patrząc na szybkie tempo degradacji dróg wymagających ponownych remontów niemal co roku przede wszystkim w wyniku nadmiernego obciążenia przewozami tranzytowymi, proponujemy każdego roku zmieniać proporcje podnosząc o 5% dotacje na modernizację kolei w stosunku do wydatków drogowych.

5. Czy popierają Państwo wdrożenie zalecanych przez Komisję Europejską zasad “użytkownik płaci” i “zanieczyszczający płaci”, to znaczy ponoszenia przez użytkowników wszystkich rodzajów transportu pełnych kosztów budowy i utrzymania infrastruktury, wypadków i szkód dla środowiska? Jeżeli tak, jakie działania powinny być podjęte w najbliższej kadencji na rzecz wprowadzenia tych zasad w życie?

Tak, dlatego sprzeciwiamy się pomysłom innych partii na obniżanie akcyzy na benzynę, opowiadamy się również za tym, by transport lotniczy również był uwzględniany w wysiłkach na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.. Przede wszystkim jednak chcemy lepszego planowania przestrzennego, minimalizującego potrzeby transportowe oraz umożliwiającego sprawną organizację transportu zbiorowego. Promować będziemy takie rozwiązania fiskalne, które internalizują koszty zewnętrzne i które promują bardziej ekologiczne formy transportu, np. zerowa stawka VAT na samochody elektryczne.

6. Czy podejmowaliście Państwo (partia lub osoby startujące z list Komitetu) działania na rzecz zmniejszenia uciążliwości transportu drogowego dla ludzi i środowiska? Proszę wymienić najważniejsze z nich.

Od lat domagamy się od samorządów gminnych zwiększenia nakładów na infrastrukturę rowerową sprzyjającą rozładowaniu korków i ograniczeniu stężenia spalin, a także działań na rzecz minimalizacji indywidualnej komunikacji samochodowej. Wśród nich wymienić należy nasze zaangażowanie w ruchy społeczne, działające na rzecz budowy pozamiejskiej obwodnicy w Warszawie, alternatywnego przebiegu obwodnicy na Górnym Śląsku, a także wysuwanie merytorycznych propozycji programowych, takich jak Stołeczna Polityka Energetyczno-Klimatyczna, której jeden z rozdziałów poświęcony był promowaniu transportu pieszego, rowerowego oraz zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zostaw Komentarz