Kongres Ruchów Miejskich pyta, Dariusz Szwed odpowiada

wpis w: Aktualności | 0

SKANER WYBORCZY KONGRESU RUCHÓW MIEJSKICH

 

„KARTA LIPSKA na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich” jest dokumentem europejskim. Ministrowie państw członkowskich odpowiedzialni za rozwój miast w 2007 r uzgodnili wspólne zasady i strategie polityki rozwoju miejskiego. 

 

Ministrowie zobowiązali się do: 

 

– zainicjowania w swoich państwach debaty politycznej na temat włączenia zasad i strategii Karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich do krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rozwoju,

 

– zastosowania narzędzia, jakim jest zintegrowany rozwój miejski, oraz wzmocnienia struktur zarządzania niezbędnych dla jego wdrożenia, a w tym celu do utworzenia niezbędnych ram na poziomie krajowym,

 

– promowania zrównoważonej organizacji terytorialnej opartej na europejskiej policentrycznej strukturze miejskiej. 

 

OBSZAR 1 – DEMOKRACJA MIEJSKA 

 

1. Czy zgadza się Pani/Pan z kierunkiem reformy samorządowej, która polegać będzie na wzmocnieniu pozycji rady gminy, a zmniejszeniu kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta? 

 

Tak. Decyzje powinna kolegialnie podejmować rada, a wójt, burmistrz lub prezydent być tylko ich wykonawcą.

 

2. Czy zgadza się Pani/Pan, by mieszkańcy mieli ustawowo zapewnioną możliwość podejmowania wiążących decyzji w sprawie wydatków z budżetu miasta (wprowadzenie budżetu partycypacyjnego)?

 

Tak, Zieloni 2004 od lat popularyzują to rozwiązanie. Opowiadamy się za demokracją uczestniczącą.

 

3. Czy zgadza się Pani/Pan na ułatwienie mieszkańcom korzystania z referendum lokalnego poprzez obniżenie liczby podpisów, którą należy zebrać pod wnioskiem o przeprowadzenie go oraz poprzez obniżenie progu frekwencji? 

 

Tak, obecne przepisy nie sprzyjają aktywnej postawie mieszkańców. Zwłaszcza w obliczu apatii społecznej i niskiego poziomu kapitału społecznego, trzeba docenić i wspierać każdy przejaw aktywności obywatelskiej.

 

4. Czy zgadza się Pani/Pan, aby maksymalna ilość podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą wynosiła 1000? 

 

Tak, ograniczałoby to odgórnie zapędy niektórych rządzących, by utrudnić mieszkańcom wychodzenie z inicjatywą uchwałodawczą. Inicjatywą uchwałodawcza to ważny element demokracji uczestniczącej.

 

5. Czy zgadza się Pani/Pan, by wprowadzić do ustawy zapis o możliwości decydowania o wyborze modelu ordynacji na poziomie lokalnym?

 

Nie. Zieloni opowiadają się za zniesieniem progów wyborczych w wyborach samorządowych, co byłoby korzystne dla małych, lokalnych komitetów. Jednocześnie chcemy utrzymania ordynacji proporcjonalnej.

 

6. Czy zgadza się Pani/Pan na wprowadzenie ordynacji STV (Pojedynczy Głos Przechodni) w wyborach samorządowych?

 

Tak. Ordynacja STV zwiększa szanse na lepszą reprezentację różnorodnych ruchów i organizacji społecznych i politycznych we władzach.

 

7. Czy zgadza się Pani/Pan na ograniczenie możliwości startu w wyborach samorządowych burmistrzów / prezydentów do dwóch kadencji? 

 

Tak. 

 

OBSZAR 2 – ŁAD PRZESTRZENNY 

 

1. Czy Pani/Pana zdaniem „ład przestrzenny”:

 

Należy do kategorii interesu publicznego i powinien podlegać silnej ochronie prawnej, a odpowiedzialność jego przestrzegania powinna spoczywać na organach administracji publicznej? 

 

2. Czy uważa Pani/Pan, że: 

 

Polskie prawo powinno zostać radykalnie zmodyfikowane, dostosowane do zapisów Karty Lipskiej a kształtowanie przestrzeni miejskiej powinno odbywać się w oparciu o zintegrowane planowanie rozwoju. 

 

3. Czy zgadza się Pani/Pan, aby wprowadzić obowiązek konsultowania z mieszkańcami założeń i koncepcji projektów planów miejscowych na etapie diagnozowania i wstępnych koncepcji tak, aby unikać licznych obecnie konfliktów, jakie powstają na ostatnim etapie tworzenia planów miejscowych kiedy to mieszkańcy składają uwagi pod presją czasu i już po zatwierdzeniu planu przez prezydenta miasta. 

 

Tak. To najlepszy sposób na włączenie mieszkanek i mieszkańców we współtworzenie i współodpowiedzialność za ład przestrzenny oraz minimalizowanie konfliktów społecznych. Ważne jest aby konsultacje były przeprowadzone w sposób ułatwiający uczestnictwo w nich każdej i każdemu.

 

4. Czy uważa Pani/Pan, że samorząd gminny powinien uzyskać ustawowe prawo i obowiązek do kontroli przestrzegania przepisów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych i ochrony dziedzictwa kulturowego? (Nie ma żadnych regulacji poza kodeksem cywilnym w sprawach naruszeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez działania nie związane z procesem budowlanym.)

 

Tak.

 

5. Czy Pani/Pana zdaniem, w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego powinien być zachowany wymóg zgodności zamierzenia inwestycyjnego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy po to, aby uniknąć późniejszych jego niezgodności z planem miejscowym. (Istnieje obowiązek zgodności planów miejscowych z wytycznymi studium.)

 

Tak.

 

6. Czy głosowała Pani /Pan w 2009r za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo budowlane znoszącej pozwolenia na budowę, zaproponowaną przez sejmową komisję Przyjazne Państwo?

 

W mijającej kadencji nie sprawowałem mandatu posła ale głosowałbym przeciwko zniesieniu pozwoleń na budowę. Trybunał Konstytucyjny uznał ich zniesienie za niezgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej. 

 

OBSZAR 3 – REWITALIZACJA MIAST 

 

Rewitalizacja i mieszkalnictwo: 

 

1. Czy potrzebne jest uchwalenie ustawy rewitalizacyjnej?

 

Tak. Oprócz uchwalenia ustawy, państwo powinno zaangażować się mocniej w procesy rewitalizacji, jako animator, współuczestnik czy nawet źródło finansowania rewitalizacji. 

 

2. Rewitalizacja jest potrzebna, ponieważ:

 

c) procesy gentryfikacji obecnie uderzają w mieszkańców obszarów śródmiejskich; rewitalizacja powinna przede wszystkim dbać o dobro mieszkańców, aktywizować ich i integrować. 

 

3. Czy rewitalizacja może ograniczać/czasowo zawieszać funkcjonowanie wolnego rynku?

 

Tak, jeżeli funkcjonowanie wolnego rynku w danej sytuacji odbije się negatywnie na jakości życia mieszkańców.

 

4. Czy uważa Pan/Pani, że obecna sytuacja mieszkaniowa w Polsce (deficyt blisko 1,5 mln mieszkań) to skutek: 

 

Zbyt wielkiej dominacji firm deweloperskich na rynku mieszkaniowym. Wzrost cen nieruchomości to głównie wzrost zysków dla deweloperów, w których interesie jest windowanie cen oraz budowa przeważnie drogich (a przez to niedostępnych) mieszkań, często dla celów spekulacyjnych.

 

oraz

 

Zaniechania polityki mieszkaniowej przez polski rząd. Państwo powinno mocniej angażować w budownictwo mieszkaniowe tak, aby zwiększyć podaż oraz stworzyć alternatywę dla rynku nieruchomości do drogiego budownictwa deweloperskiego. 

 

5. Czy uważa Pan/Pani, iż eksmisje na bruk lub budowanie kontenerów socjalnych dla mieszkańców nie płacących czynszów są właściwymi narzędziami w prowadzeniu polityki miejskiej? 

 

Nie. Władze publiczne powinny przeciwdziałać przyczynom dezintegracji społecznej i rozwarstwienia. Wyrzucanie na bruk czy przenoszenie do kontenerów socjalnych powoduje dalsze pogłębienie i tworzenie nowych problemów społecznych. 

 

Transport, komunikacja i metropolie:

 

1. Czy zgadza się Pani/Pan na zwiększenie poziomu środków publicznych przeznaczanych na kolei wobec środków przeznaczanych na drogi i przyjęcie najmniej postulowanej przez UE proporcji 40:60 zamiast 10:90 w ostatnich latach?

 

Tak, stale podnoszę tę niekorzystną proporcję w swoich publikacjach (np. Zielony Nowy Ład w Polsce), czy wystąpieniach w mediach. Przeznaczanie środków publicznych na kolej na większym poziomie wynika także z faktu, że koleje tworzą znacznie mniejszy poziom kosztów zewnętrznych wynikających m.in. z mniejszej liczby wypadków, mniejszego poziomu zanieczyszczeń itp. a zatem dzięki inwestycjom publicznym możemy ograniczyć poziom kosztów zewnętrznych. Ten postulat powinien łączyć się także z postulatem zwiększenia udziału transportu towarowego w przewozach kolejowych (tzw. „Tiry na tory”).

 

2. Czy zgadza się Pani/Pan z celem aby w latach 2020-2025 czas podróży koleją między centrami 12 największych metropolii był krótszy niż czas podróży samochodem między granicami tych metropolii?

 

Tak, transport kolejowy to transport zrównoważony: bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny, tańszy (jeśli uwzględni się pełne koszty wraz z kosztami zewnętrznymi) a jednocześnie jest elementem wysokiej jakości usług publicznych, które przyczyniają się do wyrównywania szans oraz zrównoważonego rozwoju.

 

3. Czy uznaje Pani/Pan za niezbędne dla wyrównania praw i obowiązków wszystkich mieszkańców obszaru metropolitalnego powołanie podmiotu samorządowego nadrzędnego nad miastami i gminami (przejmującego zadanie planowania przestrzennego dla powstrzymania suburbanizacji oraz integracji rozwoju i organizacji systemów transportowych – kolei metropolitanych, gminnego transportu zbiorowego i organizacji ruchu drogowego), którego władze tworzone byłyby w oparciu o proporcję mieszkańców, a nie liczby podmiotów samorządowych, które obejmuje?

 

Tak, pozwoli to przezwyciężyć wiele konfliktów pomiędzy gminami ale także zapewnienie właściwej proporcji reprezentacji różnych interesów. O tego typu konflikcie pisałem w publikacji „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, w kontekście Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.

 

4. Czy popiera Pani/Pan bezwzględne pierwszeństwo pieszego na i w otoczeniu przejścia dla pieszych oraz zwiększenie kar za wymuszenie pierwszeństwa na pieszych i rowerzystach przez kierujących samochodami?

 

Popieram pierwszeństwo i priorytet pieszego. „Wszyscy jesteśmy pieszymi” to tytuł publikacji „Zielone Miasto Nowej Generacji”, której jestem współautorem. Zwiększanie kar jest mniej skuteczne od nieuchronności poniesienia odpowiedzialności.

 

5. Czy uznaje Pani/Pan, że potrzebne jest rządowe wsparcie rozwoju transportu tramwajowego i budowy parkingów Park&Ride przy węzłach perfyferyjnych w metropoliach, szczególnie w dzielnicach pozbawionych dostępności do takiego środka transportu?

 

Tak. Transport tramwajowy jako element transportu publicznego powinien być wspierany poprzez inwestycje publiczne, dzięki czemu m.in. ogranicza się koszty zewnętrzne transportu obciążające inne resorty centralne np. budżet ministerstwa zdrowia czy ministerstwa środowiska.

 

6. Czy zgadza się Pani/Pan aby znieść ułatwienia parkingowe przez zakaz parkowania na poboczu i chodniku w obszarach zabudowanych za wyjątkiem sytuacji, w których zostanie to wyraźnie dopuszczone oraz zniesienie maksymalnej stawki opłaty za parkowanie na drodze publicznej, tak by podaż równoważyła popyt?

 

Tak. Przestrzeń miejska jest dobrem stosunkowo rzadkim i opłata za korzystanie z niej powinna odzwierciedlać zarówno jej realną wartość, jak i koszty utraconych możliwości. Ponadto należy zapewnić mieszkańcom dostęp do transportu publicznego, roweru publicznego oraz stref pieszych co zmniejszy chęć do korzystania z samochodu w obszarach zabudowanych.

 

Dariusz Szwed – przewodniczący Zielonych, ekonomista, 1. miejsce na liście SLD w okręgu 12 (Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Myślenice, Sucha Beskidzka)

 

Zostaw Komentarz