TAK dla szybkiej ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej!

wpis w: Aktualności | 0

 

Szanowny Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
Szanowna Pani Ministra Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Szanowny Pan Minister Jarosław Gowin

Pragnę wyrazić swoje stanowcze poparcie dla zamiaru podpisania przez
Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 11 maja 2011 roku.

Każdego roku w Polsce 800 tysięcy kobiet pada rocznie ofiarami
przemocy fizycznej lub seksualnej.

Wśród nich:

* około 690 tysięcy kobiet było ofiarami przemocy fizycznej,
* około 95 tysięcy kobiet było ofiarami przynajmniej jednej z form
przemocy seksualnej – gwałtu,
usiłowania gwałtu lub seksualnego dotykania wbrew ich woli,
* około 150 kobiet i około 30 dzieci co roku ginie w wyniku
„nieporozumień rodzinnych”,
* w 60% przypadków dzieci kobiety były świadkami przemocy ze strony
partnera / męża
* według statystyk policyjnych 95% sprawców przemocy domowej to
mężczyźni, a 91% ofiar to kobiety i dzieci.

Konwencja Rady Europy obejmuje ochroną kobiety, mężczyzn i dzieci.
Zawiera zestaw praktycznych narzędzi służących pomocy ofiarom przemocy
takich jak: całodobowe pogotowie telefoniczne dla ofiar przemocy, sieć
schronisk dla ofiar przemocy, elektroniczny nadzór nad sprawcami
przemocy, zakaz kontaktowania się i zbliżania sprawcy do ofiar(y),
programy korekcyjne dla sprawców oraz narzędzia oceny ryzyka śmierci
ofiary ze strony sprawcy przemocy.

Niezwykle ważnym wymogiem Konwencji jest realizacja wieloletniego
postulatu ścigania zgwałcenia z urzędu. Polska, podobnie jak Rumunia,
utrzymuje anachroniczny i niespotykany w Unii Europejskiej wnioskowy
tryb ścigania zgwałceń, który przyczynia się do faktycznej bezkarności
gwałcicieli i popełniania przez nich kolejnych przestępstw.

Podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę Konwencji Rady Europy to także
szansa dla instytucji i osób pomagającym ofiarom przemocy, by zwrócić
uwagę na to, że stereotypy płciowe są jednym ze źródeł przemocy wobec
kobiet („Jakby suka nie dała to pies by nie wziął”, „Jak się baby nie
bije, to jej wątroba gnije” itp. itd.) i podjąć działania na rzecz ich
zmiany.

Wśród działań długofalowych przeciwko przemocy wobec kobiet,
najważniejszą kwestią jest zmiana postaw i nastawienia społeczeństwa w
kierunku jednoznacznego potępienia przemocy wobec kobiet i odrzucenia
mitów np. o alkoholizmie jako przyczynie przemocy lub o tzw. porządnej
kobiecie, której przemoc nie może spotkać.

Z wymienionych wyżej powodów uważam, że podpisanie Konwencji będzie
pozytywnym krokiem w kierunku ochrony kobiet doświadczających przemocy
i innych ofiar, co jest obowiązkiem demokratycznego państwa prawa. Jak
dotąd Polska nie wywiązywała się z tego zobowiązania. Ile kobiet –
ofiar przemocy ma jeszcze umrzeć w Polsce, by rząd podjął poważne i
systemowe działania, na rzecz przeciwdziałania przemocy?

Stop przemocy!

Z poważaniem,
Dariusz Szwed

członek Zarządu
partia Zieloni 2004

przewodniczący Rady Programowej
Zielony Instytut

Zostaw Komentarz